ZÁPIS DETÍ DO MŠ – PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

  

Prijímanie žiadostí pre prijatie dieťaťa do Materskej školy, B. Němcovej 4 v Košiciach na školský rok 2021/2022 bude prebiehať v Materskej škole, B. Němcovej 4, Košice v riaditeľni školy, v termíne od 03.05.2021 do 05.05.2021 v časoch:

  • 03.05.2021 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
  • 04.05.2021 od 10,00 hod. do 17,00 hod.
  • 05.05.2021 od 7,00 hod. do 13,00 hod.

  

Podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ:

  • Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov veku.
  • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné potrebné podmienky.
  • Pre deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2021 je s účinnosťou od školského roku 2021/2022 plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2021, podľa miesta trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak,
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke materskej školy. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Pri prijímaní detí do materskej školy budú zohľadnené – kapacita materskej školy a školským zákonom určené najvyššie počty detí v triedach.

 

V Košiciach 2.2.2021

PaedDr. Marianna Jamborová, PhD.

riaditeľka materskej školy

Zaujímavé linky