ZÁPIS DETÍ DO MŠ – PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

  

Prijímanie žiadostí pre prijatie dieťaťa do Materskej školy, B. Němcovej 4 v Košiciach na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v Materskej škole, B. Němcovej 4, Košice v riaditeľni školy, v termíne od 02.05.2022 do 04.05.2022 v časoch:

  • 02.05.2022 od 8,00 hod. do 12,00 hod.
  • 03.05.2022 od 11,00 hod. do 16,30 hod.
  • 04.05.2022 od 7,00 hod. do 12,00 hod.

  

Podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ:

  • Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov veku.
  • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné potrebné podmienky.
  • Pre deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2022 je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2022, podľa miesta trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak,
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke materskej školy. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Pri prijímaní detí do materskej školy budú zohľadnené – kapacita materskej školy a školským zákonom určené najvyššie počty detí v triedach.

 

V Košiciach 22.2.2022

PaedDr. Marianna Jamborová, PhD.

riaditeľka materskej školy

Zaujímavé linky