Podmienky vstupu do materskej školy a zvýšené hygienicko-epidemiologické opatrenia v materskej škole 

platia po dobu trvania epidemiologickej situácie

 

 • Čas prevádzky materskej školy je od 6,30 hod. do 16,30 hod.,

  PRÍCHOD DETÍ do materskej školy je do 8,00 hod.
  NEPRÍTOMNOSŤ dieťaťa je možné nahlásiť osobne v materskej škole na odhlasovacom hárku, alebo telefonicky v deň neprítomnosti dieťaťa do 8,00 hod. na tel. čísle: ŠJ 055/623 47 39, alebo MŠ 055/623 47 66,
 • deti prichádzajú a odchádzajú v sprievode jedného zákonného zástupcu, aj v sprievode starých rodičov, alebo súrodenca staršieho ako 10 rokov, prípadne inej splnomocnenej osoby,
 • do materskej školy vstupujú všetci s rúškom – aj deti, všetci si pri vstupe do MŠ dezinfikujú ruky a dodržiavajú odstup a minimalizujú kontakt s inými osobami, 
 • rodič následne ide s dieťaťom do triedy, kde odovzdá dieťa učiteľke, pri vstupe do triedy si dieťa odloží svoje rúško – počas pobytu v materskej škole ho nebude potrebovať,
 • v rámci každodenného ranného filtra bude realizované meranie teploty detí, v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) učiteľka dieťa nepreberie,
 • posteľná bielizeň detí sa vymieňa raz za 14 dní,
 • zuby si deti v materskej škole neumývajú,
 • deti si nenosia hračky alebo iné predmety z domu,
 • pri nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – tlačivo v MŠ,
 • pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia zákonný zástupca predkladá Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, alebo ak bola dieťaťu nariadená karanténa, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Návštevník môže do priestorov materskej školy vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 

V Košiciach 31.8.2021

PaedDr. Marianna Jamborová, PhD.

riaditeľka materskej školy  

Zaujímavé linky