Poradné orgány riaditeľky

 

Poradnými orgánmi riaditeľa materskej školy je pedagogická rada a metodické združenie.

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.

Riaditeľ zriaďuje pre učiteľov metodické združenie ako svoj poradný a iniciatívny orgán, ktorý sa zaoberá pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami.

Členmi metodického združenia sú všetci učitelia materskej školy.

Plán činnosti metodického združenia každoročne pripravuje vedúca metodického združenia a schvaľuje riaditeľka školy. Je súčasťou Plánu práce školy.