Nadštandardné aktivity

 

Žijeme v dobe veľkého prúdu informácií, náporu neustále sa rozvíjajúcej modernej techniky. Spoločnosť nás núti nebyť bokom od tohto diania. Aj tieto skutočnosti vyvolávajú u mnohých rodičov pocit, že ich dieťa musí začať čo najskôr so všetkými aktivitami, aby niečo nepremeškalo.

Našim zámerom je vysvetliť rodičom, že detstvo je v živote človeka veľmi dôležité, kladú sa tu základy pre celý život. Materská škola má výborne vypracovaný program, na základe ktorého sa dieťa rozvíja po všetkých stránkach. Materská škola je miestom rozvoja dieťaťa. Vzdelávacie aktivity tak v vo všetkých vzdelávacích oblastiach (ktoré sú rodičmi žiadané ako krúžky) poskytuje materská škola na profesionálnej úrovni vo svojej dennej činnosti s deťmi.

Materská škola je zameraná na rozvoj dieťaťa vo všetkých rozvojových oblastiach s uplatňovaním princípov tvorivo-humanistickej výchovy a tak zabezpečenie pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

 

Za humanistické princípy v predškolskej výchove a vzdelávaní sú považované:

  1. uplatnenie práva na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa,
  2. uplatnenie práva na rozvoj vlastnej jedinečnosti,
  3. uplatnenie práva na celostný rozvoj osobnosti,
  4. uplatnenie práva na sebarozvoj dieťaťa.

 

Ďalšie zameranie: 

  • rozvoj zdravého životného štýlu

dodržiavať zásady ochrany vlastného zdravia, zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu a zdraviu iných – projekt Žime zdravo je zameraný na rozvoj zdravého životného štýlu, aktivity tohto projektu sú realizované počas celého školského roka.

  • rozvoj tvorivosti

rozvíjať výtvarnú, pracovnú a technickú tvorivosť zhotovovaním výtvorov z rozmanitých materiálov rôznymi technikami. Výtvory realizovať priebežne a na vybrané témy a prezentovať rodičom a verejnosti ako súčasť kultúry školy. Tvorivé dielne realizovať aj v spolupráci s rodičmi.

  • rozvoj pozitívnych prejavov správania

ako základ prosociálneho správania a základ pre emocionálnu inteligenciu EQ, rozvíjať spoluprácu detí v hrách, priateľské kontakty, schopnosť dohodnúť sa, vzájomnú pomoc, podelenie sa, sebaovládanie, schopnosť podriadiť sa pravidlám hry, sústredenie pozornosti dieťaťa na hru a na inú aktivitu, sebariadenie (sebadisciplína, sebaovládanie), vytrvalosť, schopnosť dokončiť hru a inú aktivitu. Faktory, podieľajúce sa na formovaní prosociálnej osobnosti sú úcta a ľudská dôstojnosť, pozitívny postoj k sebe, pozitívne hodnotenie iných, vyjadrovanie vlastných citov a komunikácia, kreativita, iniciatíva, empatia, asertivita, pomoc, darovanie, spolupráca, solidarita, mierumilovnosť, priateľstvo.

 

LEGO nielen hračka

V materskej škole je priebežne dopĺňané LEGO. Nie je len hračkou, ale aj výbornou učebnou pomôckou. Lego hry sú využívané v každej triede a obohacujú rozvoj osobnosti dieťaťa po všetkých stránkach. Zaujímavé diela detí sú prezentované aj rodičom na výstavách.

 

Oboznamovanie s anglickým jazykom

Realizuje sa hravou formou. Oboznamovanie s anglickým jazykom prebieha v spolupráci so vzdelávacou ustanovizňou Edesta. Rodičia majú možnosť zúčastniť sa na otvorenej hodine angličtiny na konci 1. polroka aj v závere školského roka.