Združenie rodičov školy

V materskej škole je organizácia rodičov – rodičovské združenie. Na formálnych a neformálnych stretnutiach sú rodičia priebežne informovaní o dianí v materskej škole, poznajú priority a zámery materskej školy. Rodičovské združenie je začlenené do Slovenskej rady rodičovských združení. Ako právny subjekt je prijímateľom 2% podielových daní, čo je pre materskú školu veľkým prínosom.

Radu rodičov tvoria zástupcovia rodičov z každej triedy. Rada rodičov sa stretáva na zasadnutiach, diskutuje o dianí v materskej škole, rieši aktuálne problémy, podieľa sa na vytváraní dobrého vzťahu medzi materskou školou a rodinou, spolupodieľa sa na organizovaní a realizácii spoločných stretnutí detí, rodičov a pedagógov.

 

Radu rodičov tvoria:

    Ing. Vanda Kaifer – predsedníčka rodičovského združenia

    Adriána Zsigmondy

    Ing. Eduard Hein

    Ing. Lucia Ščurková

    Mgr. Radana Columby