Materská škola je rodine niekoľkonásobným spojencom, dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, perceptuálno-motorický a kognitívny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.  Život detí sa tu obohacuje o nové zmyslovo-pohybové, poznávacie a citové podnety, o sociálne kontakty s rovesníkmi a dospelými. Dieťa potrebuje malých aj veľkých kamarátov.

      
Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0  , schváleným a vydaným Ministerstvom školstva SR.

Je zameraný na rozvíjanie základných kľúčových kompetencií detí. Ide o také spôsobilosti a zručnosti, ktoré umožňujú dieťaťu úspešne sa začleniť do života. Získavať kompetencie znamená mať schopnosť a byť pripravený učiť sa po celý život.

Prostredníctvom programu sa realizuje v denných činnostiach rozvoj osobnostných kvalít dieťaťa v poznaní samého seba

                                                          sveta ľudí

                                                           prírody

                                                           kultúry.

 

Tematické okruhy JA SOM, ĽUDIA, PRÍRODA, KULTÚRA sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:perceptuálno-motorickú, kognitívnu, sociálno-emocionálnu.

V edukačných aktivitách počas dňa sa plnia konkrétne výchovno-vzdelávacie ciele. Všetky činnosti majú hrový charakter. Učíme sa hrou, prostredníctvom zaujímavých hrových činností s jasným zameraním sa rozvíja osobnosť dieťaťa vo všetkých rozvojových oblastiach.

Postupne sa rozvíjajú kompetencie dieťaťa predškolského veku, ktoré sú potrebné pre vstup do základnej školy a sú základom budúceho kvalitného života.   
Denné činnosti sú usporiadané tak, aby  život detí v materskej škole bol radostný, zaujímavý a podnetný.

Ide o vyvážené striedanie spontánnych a riadených činností.
Dôraz kladieme na hru, aktivitu a zážitkové učenie.
Výchovno-vzdelávacie výsledky však u detí nedosahujeme iba sprostredkovaním obsahu výchovy a vzdelávania, výsledný efekt vo výraznej miere ovplyvňuje klíma školy.
Veríme, že sme tou materskou školou, kde deti a ich rodičia nájdu pocit istoty, bezpečia, dobrú náladu, radosť a spokojnosť.